Fusion Exhibition Price List

Opening Party (Thur) July 25th 5pm-7:30pm
【TEAM B】(Tue) July , 23rd ,2019 - (Sat) July , 27th,2019

 
Instgram.jpg

【TEAM B】(Tue) July , 23rd ,2019 - (Sat) July , 27th,2019 Opening Party (Thur) July 25th 5pm-7:30pm

Keizan / Futureman / Yoshi / Kohana / Akatsuki / YUKO WADA / marie / Ai suzuki / Tomoko Horiguchi / Ai Hibino / SUKETOKU / okko /
TAD OYAMA / Emiko KOSONE / Shiho Suzuki / YOICHI-RON / 1109Kazu / Yudai Yabumoto. / aki / TOMOKO SHITOZAWA / feel.b.mico / sayson / Aviviya


 

 
fusionA.jpg

【TEAM A】(Tue) July , 16th,2019 - (Sat) July , 20th,2019 Opening Party (Thur) July 18th 5pm-7:30pm

Midori McCabe / AKEN / R. ynt / Keiko Nogami / Kumi Hirose / NORIKO MIYAMOTO / Shunsai Yonemura / Kyoko Harano / TOSHIKI HAYASKA / ABCD I II III / NORIMASA / Miho Narod / Colorhythm Risa / mayura / Shigeru K / Koji Hanada / Tokiko / NAGI / Jupiter / Shin Takahashi / Nobuyo Sakakibara / Yui / Wakana Obara / Hideaki Miyata

 
 

if you have any questions for artworks , please contact us via contact form. Thanks! https://www.jcatny.com/contact/