JCAT SHOW CASE in SOHO

Exhibition: 07/04/2017(Tue) - 07/29/2017(Sat) 11:00 - 18:00
OPENING RECEPTION : 07/05,12,19,26 every Wednesday in during the show.   16:00 - 18:00
Closed: Sun, Mon and Holidays

GALLERY MAX NEW YORK

552 Broadway (Bet. Prince & Spring Sts.)
Suite 401, New York, NY 10012
☎︎ 212-925-7017

07/04/2017 - 07/08/2017
Chika MacDonald
Yoshi
Takahiro KOYAMA
Kiyomi Aritake
Haru
Aya Hosokawa
Kayo Albert
Seiji Matsumoto
Takuro Hinokio

07/11/2017 - 07/15/2017
Ayako Bando
KYOKO HAYAMA
Ai Suzuki
MASARU MATSUI
prodia
NIngshu Fang
Chie Yoshida
AKEN
Chris Namaizawa
Monzo Watanabe

07/18/2017 - 07/22/2017
Midori McCabe
sato
Yuri Miyamoto
The"U”zing
Akatsuki
MIZUHODORI
Catherine・G
ABCD IIIIII
FUMIAKI ASAI
Kiara

07/25/2017 - 07/29/2017
TOMOYA ONOUE
youme
Kumi Hirose
Jun Kawashima
Ai Hibino
Takaaki MANO
Kohana
towoji honojiro
Yoko Iogawa
KAYANO USHIYAMA